Kadıneki Çeviri,

Sistemik krizlerle mücadele etmek ve toplumu değiştirmek için halkların entegrasyonu


Karin Nansen-24 Mar 2024

Foto:Dünyanın Dostları El Salvador, 2019

Doğayı pazarda alınıp satılabilen birimlere dönüştüren indirgemeci görüşlere ve doğanın özelliklerinin hizmete dönüştürülmesine direnerek, halklarımızın hem kırsal hem de kentsel sınırları aşan toprakları üzerindeki gücünü ve kontrolünü güçlendirmek bu mücadelede esastır

Sistemik sosyo-çevresel krizlerin -iklim, biyoçeşitlilik, su, açlık, eşitsizlik, bakım krizleri- ciddiyeti, kıtadaki ve dünyadaki taban hareketleri aracılığıyla yaratılan mücadelelerin, direniş süreçlerinin ve siyasi projelerin çok daha derin bir koordinasyonunu teşvik etmemizi gerektiriyor.

Krizlerle ulusal sınırlar içinde ya da sadece bölgesel ve yerel düzeyde mücadele etmek mümkün değildir. Krizlerin kökeninde, tarihsel olarak kölelik, soykırım, kıtaların yok edilmesi ve halklarımızın boyunduruk altına alınması üzerine inşa edilmiş kapitalist, ataerkil, ırkçı, sömürgeci ve emperyalist bir birikim sistemini tespit ediyoruz. Bu, yerel düzeyde sürekli genişleyen, yeni bölgeleri ve aynı zamanda toplumdaki yeni yaşam alanlarını da içine alan bir birikim sistemidir. Bu sistemle mücadele etmek, yerel ya da ulusal düzeyin ötesine bakmayı ve bölgesel ve enternasyonalist bir perspektif benimsemeyi gerektirir.

Ulusötesi şirketler, yaşamı ve çalışmayı giderek daha güvencesiz hale getiren bu birikim sürecinin başlıca aktörleridir. Toprakların, ormanların ve suların yok edilmesi ve mülksüzleştirilmesi sürecinin ana karakterleridir. Eylemleri ulusal sınırların çok ötesine ulaşmaktadır. Ulus devletlerden çok daha fazla güce sahiptirler ve özellikle bizimki gibi tarihsel olarak kapitalist sisteme ve küreselleşmiş neoliberal ekonomiye son derece bağımlı bir şekilde dahil olmuş bir kıtada sürekli olarak projelerini, normlarını ve mantıklarını dayatırlar.

Latin Amerika'da, güçlü ulusötesi şirketler ve ulusal ekonomik gruplar tarafından yönetilen birikim süreci, hammaddelerin çıkarılması ve emeğin sömürülmesine dayanmaktadır. Bu sömürü aynı zamanda topraklarımızı, halklarımızı, bedenlerimizi ve kadın emeğini, özellikle de ırksallaştırılmış kadınları etkilemektedir. Ulusötesi şirketlerin gücü ve dokunulmazlığı, serbest ticaret anlaşmaları ve ikili yatırım anlaşmalarındaki yeni normlar ve diğer neoliberal araçlarla güçlendirilmektedir. Ulusötesi şirketler, bir kamu politikasının kendi lehlerine olmadığını düşündüklerinde devletlere karşı dava açma gücüne sahiptir. Kamu yararını gözeten bir kamu politikasının karlarına zarar verebileceğini düşündüklerinde, Dünya Bankası'nın himayesinde faaliyet gösteren Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID) de dahil olmak üzere uluslararası tahkim mahkemelerinde dava açarlar. Tahkim mahkemeleri genellikle ulusötesi şirketler lehine karar vererek, devletlerin en uygun kamu politikalarına karar verme konusundaki egemenlik kapasitelerine saldırmaktadır.

Bu sürekli hak ihlali, cezasız kalan bu sürekli yaşam saldırısı sadece yerel düzeyde ele alınamaz.

Tabandan gelen feminizmde, kıtamızdaki direniş mücadelelerinden öğreniyor ve halkların bütünleşmesine, şirketlerin cezasızlığını, toprakların yok edilmesini ve haklarımıza yönelik sürekli saldırıları ortadan kaldırmak ve özgürleştirici siyasi projelerimizi pekiştirmek için çeşitlilik içinde birlik inşa etmeye duyulan acil ihtiyacı anlıyoruz. Yerli, köylü, Quilombola, çalışan ve tabandan gelen kadınlar, bu sürekli yıkım ve saldırı süreçlerinden en çok etkilenenlerdir. Onlar aynı zamanda mücadelelere öncülük eden ve bu saldırıya direnenlerdir. Tabandan gelen kadınlar, bölgelerin ve kolektif siyasi projelerin savunulmasında siyasi özneler olarak merkezi bir rol oynamaktadır. Şirketlerin birikim projeleriyle mücadele etmek için tekrar tekrar örgütlenen ve seferber olanlar onlardır.

Dünya Kadın Yürüyüşü'nün kız kardeşlerinden, bölgesel taban siyasi projeleri inşa etmenin ve taban siyasi özneleri olarak kendimizi kolektif bir şekilde güçlendirmenin ne kadar gerekli olduğunu öğrendik. Yaşamı mümkün kılan ekolojik sistemleri tehlikeye atan derin sistemik krizler ve kıtamızdaki birçok ülkede sağın ve sermayenin başlattığı acımasız saldırı bağlamında, halklarımız ve doğa üzerindeki tahakküm, baskı ve sömürü sistemlerini ortadan kaldırmamıza olanak tanıyan özgürleştirici siyasi projeler etrafında birlik oluşturmada ilerleme sorumluluğumuz ve görevimiz var.

Örgütlü halklarımız tarih boyunca gıda egemenliği de dahil olmak üzere bu özgürleştirici siyasi proje ve süreçleri inşa etmişlerdir. Bu projeler, tahayyüller ve anlamlar için mücadele etmemizi sağlamanın yanı sıra toplumlarımızı örgütleyecek ve sistemik krizlere kapsamlı, yapısal bir yanıt vermemize olanak tanıyacak temelleri ve ilkeleri oluşturmamızı sağlar.

Güç ve zenginliğin yoğunlaşmasına, eşitsizliklere, yağmaya, toprak gaspına, kirliliğe ve tarım ticaretinin, madenciliğin, barajların, fosil yakıtların ilerlemesinden kaynaklanan toprakların tahribatına karşı direniş ve mücadele etrafında bütünleşmeyi inşa ediyoruz. Bunun karşısında, birlik ve bütünleşmenin inşası, gıda sisteminin, enerji sisteminin, ekonomik sistemin dönüştürülmesine yönelik önerilerin daha da derinleştirilmesi ve sağlamlaştırılması, toplum ve doğa, üretici ve yeniden üretici iş ve cinsiyet iş bölümüne ilişkin karşıtlıklarla bize dayatılan ikiliklerin bozulması anlamına gelmektedir.

Bugün kıtamızda siyaset ve kamu politikaları için mücadele etmek üzere örgütlenmek de çok önemlidir, çünkü toplumlarımızın ve doğayla ilişkimizin nasıl düzenlendiğine dair alınan kararların kontrolünü yeniden ele geçirmemiz gerekmektedir. Nalu Faria'nın bize öğrettiği gibi, siyaset için mücadele etmek aynı zamanda devlet için mücadele etmek ve onu sömürgesizleştirmek, rolünü yaşamın sürdürülebilirliği, doğanın savunulması ve halkların hakları etrafında yeniden tanımlamak anlamına geliyor. Bu, siyasetin gayrimeşrulaştırıldığı ve Arjantin'de Javier Milei gibi alçak varlıkların dayatıldığı bir dönemde, devletin ne olduğunu ve bölgesel düzeyde siyasi kurumları nasıl inşa edeceğimizi yeniden tanımlayan derin bir mücadeledir.

Ekonomik alan için mücadele etmeliyiz. Dünya Kadın Yürüyüşü sayesinde feminist ekonomi etrafındaki tüm hareketlerimize temel katkılar sağladık. Feminist ekonomi, yaşamın üretimini ve yeniden üretimini organize etmek ve insanlarımızın ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için bize gerekli ilke ve kılavuzları sunuyor. Bu ilkeler, yaşam için gerekli olan her şeyin üretim, dağıtım ve tüketiminde radikal bir dönüşümü hedefleyen gıda egemenliği ile paylaşılmaktadır. Bölgesel bir perspektiften bakıldığında feminist ekonomi, kırsal ve kentsel alanlardan taban sınıfları arasındaki bağın önemini vurgulayarak her düzeyde örgütlenmeye işaret etmektedir. Ve örgütlü kadınlar kıtamızda gıda egemenliğinin inşasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu anlamda, doğayı bir metaya dönüştüren yeşil ekonomiye ve bunu bölgemize dayatma girişimlerine şiddetle karşı çıkıyoruz. Ve tarih boyunca yaptığımız gibi, toplumda ve doğada giderek daha fazla yaşam alanını özelleştiren neoliberalizme karşı mücadele etmeye devam ediyoruz. Pandemi sürecinde açıkça ortaya çıktığı üzere, neoliberalizm yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamıyor, aksine yaşamı tehlikeye atıyor.

Bölgesel entegrasyon, bakım işinin ekonomik süreçlerin düzenleyici bir ilkesi olduğunu ve cinsiyet iş bölümünün yanı sıra kadın bedeninin ve emeğinin sömürülmesine son verme ihtiyacını kabul ederek başlamalıdır. Bunu yapmak için, ekonomilerimizi bölgesel olarak gözden geçirme ve yeniden biçimlendirme süreçlerinde kadınların kolektif özerkliğini sağlamalıyız.

Kıta genelinde topraklar için artan bir mücadele var. Bir yanda, topraklarını üretim ve yaşamın yeniden üretim alanları, mücadele alanları, siyasi ve kültürel inşa alanları, hafıza alanları olarak hisseden ve deneyimleyen halklar var. Diğer yanda ise toprakları sermaye biriktirmek için bir platform, hiç bitmeyen bir kaynak olarak gören şirketler var. Doğayı pazarda alınıp satılabilen birimlere dönüştüren indirgemeci görüşlere ve doğanın özelliklerinin hizmete dönüştürülmesine direnerek, halklarımızın hem kırsal hem de kentsel sınırları aşan toprakları üzerindeki gücünü ve kontrolünü güçlendirmek bu mücadelede esastır.

Bilgi ve teknolojinin kontrolünü yeniden ele geçirmeli ve bunların kamusal niteliğini vurgulamalıyız. Teknoloji özelleştirildikçe ve birkaç şirketin elinde yoğunlaştıkça, halk sınıflarının ve doğanın daha fazla sömürülmesi için bir araç haline geliyor.

Entegrasyon perspektifimiz, halklar arasında birlik ve dayanışmanın ve yeni birçok taraflılığın temeli olarak enternasyonalizme dayanmalıdır. Bugün İsrail hükümeti tarafından Filistin halkına karşı işlenenler gibi suç teşkil eden eylemleri önleyen bir entegrasyon. Bu bölgesel entegrasyon süreçleri tarih boyunca inşa edilmiştir ve bugün de inşa edilmeye devam etmektedir. Siyasi özneleri bölgesel özgürleştirici bir perspektifle güçlendirmek için kendi tarihimizi öğrenmek, hafızamızı canlı tutmak ve özellikle de sağın eliyle yeni kötücül tahayyüllerin dayatılmasına direnmek esastır.

Kaynak: https://capiremov.org/en/analysis/integration-of-the-peoples-to-tackle-systemic-crises-and-change-society/

Çeviri: Jin Dergi Ekibi


Etiketler : Kadın Mücadelesi, Emek sömürüsü, Örgütlü mücadele, Özgürlük mücadelesi, Uluslararası kadın mücadelesi,


...

Karin Nansen