Kadıneki Çeviri,

Cinsiyetlendirilmiş şehir


Buildings Cities-09 Haz 2024

Eşitsizliğin pek çok nedeni olmakla birlikte, kadınların yerel yönetim kurumlarında ve kentsel tasarım kararlarında yeterince temsil edilmemesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ele alan kentsel ve belediye politikaları için hesap verebilirlik mekanizmalarının yetersiz olması önemli bir faktördür. Örneğin, dünya genelinde kadınlar, belediye başkanlarının %5'inden azını ve belediye meclis üyelerinin sadece %20'sini oluşturmaktadır

Kentsel alanların neden kadınların seslerini ve deneyimlerini içerecek şekilde kesişimsel bir bakış açısıyla yeniden tasarlanması gerekiyor?

Şehirler ekonomik faaliyetlerin ve kültürel canlılığın merkezleridir ancak toplumsal cinsiyet ve yoksulluğu dikkate almayan kentsel büyüme politikaları ve şehir yönetimi sosyo-ekonomik eşitsizlikleri, dışlanmayı ve ayrışmayı daha da kötüleştirmiştir. Nourhan Bassan (GamingX) yakında çıkacak olan “The Gendered City” adlı kitabındaki bazı temel temaları tartışıyor. Kentsel tasarımın tarihsel bağlamını anlamanın, kentlerdeki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini eleştirel bir şekilde incelemenin ve kentsel alanların şekillendirilmesinde ve bu alanlara erişimde kadın haklarını savunmanın zorunlu olduğunu savunuyor.

"Kadınların kent hakkı yakın geçmişe kadar büyük ölçüde göz ardı edilmiş olsa da, kadınların kentlerin inşasında her zaman aktif katılımcılar olduğunu anlamak önemlidir. Halen pek çok zorluk devam etmektedir. Şehir politikalarının ilerlemesi ve başarısı, tüm cinsiyetlerden insanlar için eşit koşullar ve fırsatlar sağlama kapasitesine bağlıdır." - Ana Falú (URBANET 2017)


Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde, her yaştan ve kimlikten kadınlar bir dizi engel ve kırılganlıkla karşı karşıyadır: cinsiyete dayalı ayrımcılık, şiddet, yoksulluk, ücretsiz bakım işi beklentileri, varlıklar üzerinde sınırlı kontrol ve özel ve kamusal karar alma süreçlerine eşit olmayan katılım. Örneğin, 'Cities Alive: Kadınlar için Çalışan Şehirler Tasarlamak' (Arup ve UNDP 2022) Afrika'daki kadınların sadece %1'inin kendi arazisine sahip olduğunu, Birleşik Krallık'taki genç kadınların %97'sinin toplum içinde cinsel tacize maruz kaldığını, Hindistan'daki kadınların %20'sinin çalıştığını, İskoçya'nın Glasgow kentindeki kadınların %95'inin geceleri parklarda gezerken kendilerini güvende hissetmediklerini, dünya genelinde iş dünyasındaki kadınların %29'unun üst düzey karar alma pozisyonlarında bulunduğunu ve küresel nüfusun %17'sinin bir kadın aile üyesinin iş sahibi olmasını kabul edilemez bulduğunu vurgulamaktadır.


Eşitsizliğin pek çok nedeni olmakla birlikte, kadınların yerel yönetim kurumlarında ve kentsel tasarım kararlarında yeterince temsil edilmemesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ele alan kentsel ve belediye politikaları için hesap verebilirlik mekanizmalarının yetersiz olması önemli bir faktördür. Örneğin, dünya genelinde kadınlar, belediye başkanlarının %5'inden azını ve belediye meclis üyelerinin sadece %20'sini oluşturmaktadır. Daha iyi uygulamaların olduğu yerler de vardır; örneğin Tunus, Freetown, Bağdat, Paris, Bükreş ve Washington DC başkentlerinde bu sayının yaklaşık iki katı kadın lider bulunmaktadır, ancak bunlar istisna olarak kalmaktadır.


Kadınlar şehirleri erkeklerden farklı algılamakta ve deneyimlemekte ve kamusal alanları farklı şekillerde kullanmaktadır. Kentsel tasarım erkeklerin iş ve yaşam kalıplarıyla uyumlu hale getirilmiştir, bu da şehirlerimizin kadınları genellikle güvensiz hale getirdiği, temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve sosyal ve ekonomik fırsatlarını kısıtladığı anlamına gelmektedir. Sonuç olarak milyarlarca kadın, içinde yaşadıkları ve çalıştıkları kentsel ortamlardan yeterince faydalanamamaktadır. Örneğin, yoksul ve güvensiz mahallelerde yaşayan kadınların eğitim fırsatları için geç veya erken saatlerde işe gitmeleri veya açık pazarlarda satıcı olarak çalışmaları daha olasıdır. Bu rutinler onları cinsel saldırı riskine maruz bırakmaktadır. Kadınlar, özellikle geceleri kamusal alanlarda gezinirken sıklıkla güvensizlik ve savunmasızlık duyguları yaşamaktadır. İyi aydınlatılmış alanların eksikliği, yetersiz toplu taşıma ve güvenli umumi tuvaletlerin yokluğu, kadınların hareket etme ve kent yaşamına tam olarak katılma özgürlüğünü daha da kısıtlamaktadır. Kadınların güvenli ve uygun fiyatlı temiz su, sanitasyon, drenaj, elektrik, katı atık yönetiminin yanı sıra eğitim, sağlık, üreme ve sosyal hizmetler gibi temel hizmetlere erişiminin yetersiz olması da daha olasıdır (IWPR n.d.).

Dolayısıyla dış faktörler kadınların kentlerde temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini etkilemekte ve kent ekonomisindeki cinsiyete dayalı işbölümü kadınları genellikle düşük ücretli, sömürücü ve zorlu işlerde çalıştırırken aynı zamanda hane ve topluluklarının bakımını da üstlenmelerine neden olmaktadır. Bu da kadınlar için yeniden üretim, üretim ve toplum bakımını kapsayan 'üçlü yük' ile sonuçlanmaktadır. Kentsel tasarımlarımız bu zorluğu daha da kötüleştirmektedir.

Çağdaş kent teorisinde kentler, bireyler tarafından farklı şekillerde algılanan sosyal ve tarihi yapılar olarak anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, erkek ihtiyaçlarına yönelik tasarımlar lehine olan tarihsel önyargıların sonuçları bugün hala belirgindir.
Lefebvre tarafından önerilen kent hakkı kavramı, kentsel vatandaşlık haklarının ve karar alma süreçlerine katılımın savunulması için teorik bir çerçeve sunmaktadır (King 2019). Kentsel mekânların ve karar alma yapılarının dönüştürülmesi çağrısında bulunan radikal bir çerçevedir. Bu, sosyal yaşamı ve ağları anlamayı, bireylerin gündelik yaşamlarında vatandaşlığı nasıl uyguladıklarını çözmeyi ve kentsel dönüşümü yönlendirmede marjinal grupların failliğini tanımayı gerektirir. Bu da feminist kentlerin tasarlanmasının, kentsel alanların kesişimsel bir perspektiften yeniden tasarlanmasını, kadınların seslerinin ve deneyimlerinin dahil edilmesini ve kentlerin daha kapsayıcı ve ihtiyaçlara duyarlı hale gelebilmesi için ırk, sınıf, cinsellik ve engellilik gibi faktörlerin dikkate alınmasını gerektirdiği anlamına gelmektedir. Bu, kentsel alanlarda kadınlar için koşulları iyileştiren tasarım müdahalelerinin daha kolay gerçekleştirileceği anlamına gelecektir; örneğin iyi aydınlatılmış sokaklar, erişilebilir toplu taşıma ve toplumsal cinsiyete duyarlı altyapı, kadınların güvenliğini, hareketliliğini ve genel yaşam kalitesini artırabilir.


Kentsel planlama ve tasarımda toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın benimsenmesi, tüm toplumun kentlerin sağladığı fırsatlara erişebilmesini sağlar ve daha geniş sosyal, ekonomik ve çevresel avantajlar yaratır. Özellikle küresel kentleşmenin hızlı temposu ve çatışmalar ve iklim değişikliği nedeniyle yeniden yapılanma ihtiyacı göz önüne alındığında, kentsel ortamlarda süregelen toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ele alınması aciliyet arz etmektedir. Planlamacılar, tasarımcılar, şehir yetkilileri, toplum grupları ve yatırımcılar arasındaki işbirliği, bu zorluklarla etkili bir şekilde mücadele etmek ve sosyal değişimi teşvik eden ve herkes için ekonomik faydalar sağlayan esnek ve kapsayıcı kentsel ortamlar yaratmak için çok önemlidir.


Kentsel alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet kalıplarına meydan okumadan, kapsayıcı diyaloğu teşvik etmeden ve kadınları kentsel politikaların şekillendirilmesine aktif olarak dahil etmeden gerçekleşmeyecektir. Bu da hem fiziksel çevrenin hem de toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini sürdüren sosyal ve kültürel normların ele alınmasını gerektirir. Çeşitliliği kucaklayan alanlar yaratarak, kadınların liderliğini teşvik ederek ve ataerkil yapılara meydan okuyarak, şehirler herkese fayda sağlayan canlı ve kapsayıcı ortamlar haline gelebilir.

Referanslar: Arup and UNDP. (2022). Cities Alive: Designing cities that work for women. https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/cities-alive-designing-cities-that-work-for-
women
IWPR: Institute for Women’s Policy Research. (n.d.). Gender, Urbanization and Democratic Governance White Paper. National Democratic Institute. www.ndi.org/sites/default/files/Gender%20Urbanization%20and%20Local%20Governance%20White%20Paper.pdf
King, Loren. (2019). Henri Lefebvre and the Right to the City. In S.M. Meagher, S. Noll & J.S. Biehl [eds] Handbook of Philosophy of the City. Routledge. pp.76-86. 10.4324/9781315681597-7
URBANET. (2017). Women’s Right to the City: Reflections on Inclusive Urban Planning. https://www.urbanet.info/womens-right-to-the-city/

Kaynak: https://www.buildingsandcities.org/insights/commentaries/gendered-city.html

Çeviri: Jin Dergi Ekibi


Etiketler : Kadın Mücadelesi, Kent ve kadın, Bölge kentlerinde doğa talanı, kentsel dönüşüm,


...

Buildings Cities