Kadıneki Çeviri,

Yası tutulamayanlar; Kürt kadın kolberler


Gordyaen Benyamin Jermayi-12 Kas 2023

"Kadın Kolberlerin yaşamları gözlemlendiğinde, cinsiyet kimlikleri, milliyetleri, dinleri ve sosyal sınıflarının onları nasıl sistem tarafından yaşamları önemsiz, ölümleri ise Judith Butler'ın deyimiyle 'yas tutulamaz' olarak görülen alt sınıf vatandaşlar safına ittiği görülüyor. (...) Kürt kadın Kolberlerin ölümleri ve yaralanmaları, çektikleri acılar ve maruz kaldıkları baskılar, hayatları bu kadar yüksek düzeyde görünmezlik ve yokluğa maruz kalırken nasıl yas tutmaya değer olabilir?"

Kürt kadın Kolberler, geniş Kürt toplumu içinde en görünmez kesimlerden bazılarıdır. Emekleri, çektikleri acılar, yaralanmaları ve ölümleri, ulusal mücadelenin büyük şeması içinde görünmez kılınmıştır. Yaptıkları işin aşırı doğası nedeniyle 'Kolberler' tipik olarak Kürdistan sınırlarını (İran, Türkiye, Irak ve Suriye) yük taşıyarak geçen bir grup erkek olarak tasvir ediliyor. Ancak, giderek artan sayıda kadın da ailelerinin geçimini sağlamak da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle bu tehlikeli ve ağır ticarete sürüklenmektedir. Ancak, Rojhilat'taki (Doğu Kürdistan) Kürtlerin sosyo-ekonomik ve siyasi statülerinde Kolberlerin rolü ve konumuna yönelik artan ilgiye rağmen, bu tür bir işin cinsiyete dayalı yönü üzerinde nispeten az durulmakta ya da hiç durulmamaktadır. Kadınları Kolberi'ye zorlayan tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi koşulların incelenmesi, Kürt toplumunda ve bir bütün olarak İran'da Kürt kadınlarının görünmezliğini ve derin boyun eğdirilmesini içeren bir anlatıdır.

Kadın Kolberler

Doğu Kürdistan'da tahminen 70.000-150.000 arasında Kolber bulunmaktadır ve bunlar hala resmi bir işgücü olarak tanınmamakta, bu da onları "görünmez" kılmakta ve işçi haklarını koruyan tüm yasa ve mekanizmaların dışında bırakmaktadır. 2022 yılında en az 290 Kolber ve tüccar öldürüldü veya yaralandı; 46'sı öldürüldü ve 244'ü yaralandı. Yerel insan hakları örgütleri ve aktivistlere göre, son on yılda Doğu Kürdistan'da yaklaşık 550'si ölüm ve 1.250'si yaralanma olmak üzere yaklaşık 1.800 Kolber öldürüldü, yaralandı veya uzuvları kesildi. Bunların kaçının kadın ya da çocuk olduğu belli değil.

Kürtler, İran'da özellikle ekonomik alanda derin bir şekilde boyunduruk altında tutulan bir topluluktur. Kolberi'nin görünmez doğası ve İran rejiminin sınırları içindeki Kürtlere uyguladığı sistematik ayrımcılık, bu yoksul emekçileri, hayatları, ölümleri, yaralanmaları ve acıları görünmez kılan var olmayan varlıklar haline getiriyor, çünkü en başta gerekli ve hatta canlı olarak görülmüyorlar. Judith Butler'a göre:

"Belirli yaşamlar, öncelikle canlı olarak kavranmadıkları takdirde, yaralı ya da kayıp olarak kavranamazlar. Belirli yaşamlar yaşam olarak nitelendirilmiyorsa ya da en başından itibaren belirli epistemolojik çerçeveler içinde yaşam olarak düşünülemiyorsa, bu yaşamlar hiçbir zaman tam anlamıyla yaşanmamış ya da kaybedilmemiştir."

Kürt kadın emekçilerin çifte görünmezliği düşünüldüğünde, yukarıdaki alıntı trajik bir anlam ve ima katmanı daha kazanmaktadır.

Sonuç olarak, Doğu Kürdistan'daki karmaşık koşullar nedeniyle, kadın Kolberlerin sayısı hakkında kesin bir bilgi bulunmamakta, bu da görünmezliklerini ve marjinalleştirilmelerini daha da artırmaktadır. Kolberi nedeniyle kaç kişinin yaralandığı ya da öldüğü, kaç kişinin kalıcı olarak sakat kaldığı ya da kronik rahatsızlıklardan muzdarip olduğuna dair bir rakam yok. İranlı yetkililer sayılarının 100 ila 200 arasında olduğunu iddia ediyor. Yerel insan hakları örgütlerine göre bu resmi rakamlar gerçeklerden çok uzak ve gerçek rakamların en az birkaç bin olduğu tahmin ediliyor.

Erkek Kolberlere benzer şekilde, kadın Kolberler de ilköğretimden yükseköğretime kadar her yaştan ve farklı eğitim seviyelerinden oluşuyor. Sıklıkla yüzlerini kapatarak ve erkek kıyafetleri giyerek kimliklerini gizlemeye çalışırlar. Genellikle Kürdistan dağlarındaki tehlikeli patikalarda ve sınır ötesinde 4-5 saat boyunca 30 kilograma kadar yük taşırlar, ancak aylık gelirleri sadece 100 ila 200 ABD doları (hatta daha az) civarındadır. Sınırlı bir araştırma, bazı kadın Kolberlerin gecede 200.000 tümene (8 dolar) kadar kazandığını ve bunun "60.000 tümenini (2,5 dolar) yol ücreti olarak ödemek zorunda olduğunu gösteriyor.

Bu kadın Kolberlerin çoğu ailelerinin geçimini sağlıyor. Ancak diğerleri, kocaları, oğulları ve erkek kardeşleriyle birlikte çalışmak ve ailelerine destek olmak için dağlara giderek hayatlarını riske atıyor. Yaptıkları işin doğası, soğuk iklim, Kürdistan'ın 2000 metreden yüksek dağlarını aşmanın zorlukları, yoksulluğun getirdiği zihinsel stres ve sınır muhafızları tarafından vurulma, gözaltına alınma veya öldürülme korkusu nedeniyle bu kadınlar sıklıkla depresyon ve TSSB (travma sonrası stres bozukluğu) yaşıyor ve devletin sağlık sisteminden veya sigortasından hiçbir tıbbi destek alamadıkları bir dizi kronik hastalıktan muzdarip oluyorlar. Bu koşullar çoğu zaman onları erkeklere kıyasla nispeten daha kısa sürede emekli olmaya zorlamaktadır.

Kolberlerin durumunun analiz edilmesinde genellikle iki temel sorun bulunmaktadır: Bunlardan ilki ve en önemlisi, kadınların bu olguyu anlama sürecinden dışlanması ve bunun sonucunda onlara ilişkin önemli bir bilgi eksikliğinin ortaya çıkması, diğeri ise Kolberlerin ve 'Kolberi'nin tabu bir konu olarak ele alınması ve hayatta kalmak için bu işi seçmek zorunda kalan, siyasi veya sosyal kimliği olmayan, tamamen ekonomik bir vatandaş sınıfına indirgenmesidir. Buna ek olarak, 'Kolberi' çoğunlukla Doğu Kürdistan'a (İran) özgü bir olgu olarak düşünülmektedir. Kürdistan'ın diğer bölgelerinde ve Belucistan, Fas, Nepal ve Peru gibi diğer birçok bölge ve ülkede çeşitli biçimlerde var olsa da, çeşitli sosyal sınıflardan, yaşlardan ve cinsiyetlerden bireyler benzer koşullar altında bu işe zorlanmaktadır. Kadın Kolberler üzerine yapılan çalışma, 'yoksulluğun kadınlaşması' ve özellikle de hükümetlerinin azınlıklarına karşı doğrudan ve süregelen bir savaş politikası benimsediği devletlerde, dünyadaki yoksulların giderek artan bir bölümünün kadınlardan oluştuğu fikrinin incelenmesidir.

Kürdistan'da siyasetin ölümü ve Kolberi'nin sonuçları

Kürtler, 20. yüzyıldaki kuruluşlarından bu yana İran, Türkiye, Suriye ve Irak'taki modern ulus-devletlerle karmaşık bir ilişki içinde olmuştur. İran milliyetçiliği tarafından yönlendirilen tek uluslu, dini ve dilsel İran devleti, başta Kürtler olmak üzere diğer ulusal, dilsel ve dini azınlıklara karşı sürekli olarak sömürgeci bir tutum benimsemiştir. Rejim jeopolitik baskı, ötekileştirme, güvenlikleştirme, militarizasyon ve şiddet yoluyla sürekli olarak diğer halkların ulusal, kültürel, dilsel ve dini kimliklerini değiştirmeye, köleleştirmeye ve bastırmaya çalışmıştır. Kürdistan'ın İran, Türk ve Arap sömürgeciliğine ve asimilasyonuna karşı 100 yılı aşkın süredir devam eden direnişi nedeniyle bu bölge her zaman bu devletler için güvenlik ve stratejik bir bölge olmuştur.

Kürdistan'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi Doğu Kürdistan da Pehleviler döneminden günümüze kadar sayısız savaş, soykırım, şiddet eylemi, boğucu yasalar ve diğer zorluklara maruz kalmıştır. Yakın zamanda Jina Amini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesi ve ardından İran genelinde yaşanan ayaklanmalar, Kürtlerin ve diğer azınlıkların İran'ın egemenlik sınırları içerisinde ne kadar tehlikeli bir durumda olduklarını göstermiştir. Tarihsel olarak, 1980'lerde Doğu Kürdistan'a savaş ilanı ve saldırı, askeri ve yerleşim projeleri kurarak Kürt şehirlerini militarize etme, topraklara el koyma, su transferi, kültürel hakimiyet, demografik değişiklikler ve Kürtlerin devlete ve siyasete katılmasını veya cumhurbaşkanlığı ve güvenlik pozisyonları gibi kilit pozisyonlara ulaşmasını engelleme, İran devletinin Kürdistan'daki tarihsel sömürgeci politikalarının sadece küçük bir kısmını oluşturmaktadır.

Geçmişte ve yakın zamanda Kürdistan'da siyasetin ölümü şiddetle, özellikle de çeşitli askeri, kültürel, siyasi, ekonomik, çevresel ve yasal araçlar kullanılarak Kürdistan'ın çevresinin yaşanmaz hale getirilmesiyle uygulandı. Örneğin, 1980'lerde İran devletinin tipik tabiriyle "Kürdistan'ın fethi" başladığında Kürdistan yeni bir siyasi kuşatma ve ekonomik yıkım dönemine girdi.

Irak-İran savaşının ardından ve daha yakın zamanda Kürdistan'da kasıtlı bir kalkınmasızlık politikası da izlendi. Başka bir deyişle, Kürdistan askerileştirildi, ekonomik faaliyetler kısıtlandı, doğal kaynaklar sömürüldü ve yok edildi, eğitim olanakları kısıtlandı ve Kürt nüfusunun büyük bir kısmı "Kolberi" gibi düşük ücretli ve istikrarsız işlere zorlandı. İran hükümetinin suç olarak gördüğü Kolberi'ye bile halk kolaylıkla erişemiyor.

Bir Kolber'e hükümetin sertifika vermesi resmi Kolberi başvuru, yolların ve geçitlerin mayınlarla dolu olması ve İran sınır muhafızlarının Kolberlere karşı istedikleri her türlü gücü kullanmakta serbest olmaları nedeniyle imkansız. Sınır muhafızları tarafından yaralanan ya da öldürülen Kolberlere İran yasalarına göre tazminat ödenmesi gerekse de, hayatta kalanlara İran hukuk sisteminde dolaşmaktan başka seçenek bırakılmıyor. Aslında siyasetin ölümü, insanların hayatlarını devlet için siyasi bir pazarlık kozuna dönüştürdü.

Kamerunlu tarihçi, siyaset teorisyeni ve kamusal entelektüel Joseph-Achille Mbembe'ye göre siyasetin ölümü, hükümetlerin iktidarı sürdürmek için güç kullanmasının ötesine uzanıyor. Esasen yaşamı sürdürme sorumluluğunu üstlenmiş olan ve sıklıkla demokrasi adıyla anılan modern hükümetler, yönetimde oldukları ilk günlere kıyasla halk için hayatı çekilmez kılacak daha sofistike araçlara ve hassas teknolojilere sahiptir. Bu, açık şiddete başvurmanın bir alternatifidir. Siyasi ölüm kavramı, yaşam ve ölümün siyasi ve özel sınırlarının siyasi yönetişim ve ekonomik yönetim kuralları tarafından nasıl belirlendiğini ve nüfusların yönetimin ve hedeflerinin yeniden üretimi için "faydalı" veya "zararlı" başlıkları altında fayda ve yeteneklerine göre nasıl sınıflandırıldığını açıklar.

Seçimler gibi bazı demokratik unsurlara da uygulanabildiğinden, siyasetin ölümü çok açık değildir. İran hükümeti bir yandan Kürdistan'da sınır şehirlerinde ticaret ve iş dünyasının gelişmesi için sınır pazarlarını açtığını ve insanların yaşam standartlarını iyileştirmek için onlara Kolbari yapma izni verdiğini iddia edecekti. Ancak aynı zamanda Kürdistan, sosyal ve ekonomik kalkınma girişimlerinin bilinçli olarak dışında bırakıldı.

Kolberi, izin verilen şekliyle, hükümetten resmi formlar ve izinler gerektiriyor ve bu da onaylanmış çeşitli malların belirli süreler için yalnızca belirli yerlere aktarılmasına izin veriyor. Ancak bu izinler işin zorluğunu ya da İran hükümeti tarafından kendilerine karşı sıklıkla kullanılan şiddeti azaltmıyor. Bir başka sorun da fırsatların yetersizliği ve çok sayıda başvuru olması. Sonuç olarak Kolberler bazen tek bir yük transferi gerçekleştirmek için haftalarca ya da aylarca beklemek zorunda kalıyor. Bu durum aynı zamanda izin belgeleri için bir karaborsa oluşmasına da yol açmıştır. Ancak, geçici sınır pazarları 2016 yılında kapatıldığından ve sınır kasaba ve köylerinin yerlileri geçimlerini bu işe bağladıklarından, artık resmi Kolber olarak çalışamamaktadırlar. Kolberi'nin 'resmi' biçimi engeller, sınırlamalar ve gecikmelerle doludur ve bunların hepsi rejimin çaresiz emekçilerin bu tür işlere girmesini engellemek için kullandığı taktikler olarak görülmektedir.

Kolberilerin yasal statüsü hala belirsizliğini koruyor. Kürdistan'ı yöneten İran hükümetinin "ölüm politikası" bu nedenle sadece ağırlaştırıcı bir faktör değil, aynı zamanda Kolberi gibi olguların başlıca nedenlerinden biridir. Ancak sömürge ilişkisi ve ölüm politikası Kolberilerin sorununu tam olarak açıklayamaz; aslında yerel düzeydeki sömürü ilişkilerini de hesaba katmak önemlidir.

Kolberi'nin Kürdistan'daki İranlı ve yerel burjuvazi için de özel bir işlevi var. Kaçakçılık ticaretinden kazanç sağlayan Kürdistan'daki ticaret burjuvazisi, Kürdistan sömürüldüğü sürece Kolberi'nin hala uygulanıyor olmasının nedenlerinden biridir. Doğu Kürdistan şehirleri, üretim ve sanayi sektörlerinin yokluğu, çevrenin tahrip edilmesi, sınır pazarlarının ve ticari faaliyetlerin arttığı bir bölgede kaçakçılığın artması nedeniyle hizmet alanlarına dönüşmüştür.

Kolberi, eşitsiz dağılımın sonuçları

Global Economy'ye göre, 2022 yılında kadınlar için küresel işsizlik oranı ortalama %8,9 iken, İran'da bu oran %18,9'dur. Kadınlar sadece yaşamlarını değil, aynı zamanda kendilerini destekleme becerilerini de sınırlayan bir dizi sosyal ve yasal kısıtlamayla karşı karşıyadır ve bu da eşitsiz ekonomik sonuçlara yol açmıştır. Ayrıca, UNWomen'a göre "toplumsal cinsiyet, yoksulluk ve (ekonomik) eşitsizlik birbiriyle içten bağlantılıdır"; bu da bir toplumda adalet ve eşitliğin var olabilmesi için toplumsal cinsiyet sorunlarının ele alınması gerektiğini güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır. Ayrıca araştırmalar, kız çocuklarının erkek çocuklarına kıyasla sürekli olarak daha fazla yoksullukla karşı karşıya kaldığını ve bu durumun sadece ergenlik yıllarına taşınmakla kalmayıp, esasen 25-34 yaşlarında zirveye ulaştığını göstermektedir. Buna ek olarak, OECD'ye göre yoksulluğun kadınlarda erkeklere kıyasla daha belirgin olmasının cinsiyete dayalı nedenleri çok önemlidir:

"Kadınlar ve erkekler genellikle farklı nedenlerle yoksuldur. Kadınlar genellikle erkeklere kıyasla daha büyük sosyal kısıtlamalarla yaşamak zorundadır. Örneğin toprak mülkiyeti veya krediye erişim konusundaki yasal kısıtlamalar, kadınların kendi çabalarıyla hayatlarını ekonomik olarak iyileştirmek için erkeklerden daha az imkana sahip oldukları anlamına gelir. Dahası, ev işleri ve çocuk bakımı gibi üreme sorumluluklarının gerektirdiği yükümlülükler, onlara diğer uğraşlar için daha az zaman bırakmaktadır."

Yukarıdaki alıntı, İran'daki Kürtlerin ve diğer azınlıkların ekonomik ve siyasi durumu ışığında değerlendirildiğinde, gerçekler son derece iç karartıcıdır. Genel olarak, İranlı kadınların sadece %14'ü istihdam edilmekte olup, ülkedeki üniversite mezunlarının %50'sinden fazlasını oluşturmaktadırlar. İran, 2022 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu'na göre, ekonomik katılımda eşitliği de içeren cinsiyet eşitliği açısından 146 ülke arasında 143. sırada yer almaktadır. Dahası, bu farklılıklar ekonomik piramidin her seviyesinde gözlemlenebilmektedir. Kadınlar üst düzey siyasi ve ekonomik rollerde büyük ölçüde yetersiz temsil edilmektedir. İran ekonomisindeki önemli katılım farkı nedeniyle, İranlı yetkililer kadınların ekonomik ve sosyal haklarını kapsamlı bir şekilde ihlal edebilmektedir. Örneğin İran hükümeti, kadınların işgücüne erişimini kısıtlayan, özellikle de hem özel sektörde hem de kamu sektöründe kadın karşıtı işe alım uygulamalarını içeren çok sayıda ayrımcı yasa ve kuralı kabul etmiş ve yürürlüğe koymuştur.

İran ve Doğu Kürdistan'da işgücü piyasasında kadınlara yönelik ayrımcılık, her iki bölgede de hakim olan siyasi, sosyal ve kültürel ideolojiler tarafından şekillendirilmektedir. Bu ideolojiler kadınları anne ve eş gibi ideal rolleri benimsemeye zorlayarak onları kamusal hayattan mahrum bırakmaktadır. Bu tür tartışmalarda, çocuk bakımı da dahil olmak üzere evdeki görünmez ve ücretsiz emekleri genellikle uygun bir şekilde göz ardı edilen veya tamamen göz ardı edilen kadınların çifte yükünden bahsetmiyoruz bile.

Genel olarak İran'da işsizlik oranları çok yüksektir ve İran'ın geri kalanıyla karşılaştırıldığında Kürdistan'da bu oranlar çok daha yüksektir. Yoksulluk, ıssızlık ve okuma yazma bilmeme seviyeleri de Kürdistan'da Farsların yaşadığı diğer bölgelere kıyasla daha yüksek. Tüm bunlar İran devletinin son on yıllardaki ayrımcı doğasıyla doğrudan ilişkilidir. Dahası, 2014 yılından bu yana hükümetin Kürtçe yayınları yasakladığı ve hükümeti eleştiren Kürt gazeteci veya akademisyenleri ağır bir şekilde cezalandırdığı bildirilmiştir. Aynı şekilde, okullarda Kürtçe öğretilmesi yasaklanmış ve Kürt isimlerinin "resmi kayıtlara geçirilmesine izin verilmemiştir."

İran'daki Kürtler ayrıca ırk, din, cinsiyet, ekonomik durum ve dilsel kimlik temelinde sistematik ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Örneğin, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu'na göre:

"Kürt bölgesi bol miktarda su kaynağına sahiptir. Sulamayı kolaylaştırmak ve hidroelektrik enerji üretimi için hükümet tarafından barajlar inşa edildi, ancak Kürtler genellikle bu yatırımın faydalarından dışlandı. Zorunlu iskân ve kırsal arazilerin büyük ölçekli tarımsal plantasyonlar ve çevreyi kirleten petrokimya tesisleri için kamulaştırılması nedeniyle kötü barınma ve yaşam koşullarına maruz kalmaktadırlar."

Bu sistematik yaklaşım, 'Kolberi' gibi fenomenlerin var olmasının temel nedenlerinden biridir. İran devletinin kadın düşmanı yapısı nedeniyle özellikle kadınlar ve diğer azınlıklar da sistematik cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmaktadır.

Kadınlar, özellikle de Fars ve Şii olmayan Müslüman kadınlar, daha fazla zorlukla uğraşmakta ve ayrımcılığın her türüyle aynı anda yüzleşmek zorunda kalmaktadır. Sonuç olarak, 'Kolberi' fenomeni ve özellikle kadın Kolberiler, Fars-İran devletlerinin tarihsel olarak bu insanlara uyguladığı bu sistematik ve köklü ayrımcılıkların ve ihmallerin çok açık sonuçlarıdır. Bu nedenle, eşit fırsatların olmaması, yatırım eksikliği ve kaynaklara erişim eksikliği nedeniyle, bu kadınların çoğu sadece hayatta kalabilmek ve temel insani ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Kolberi gibi düşük gelirli işlere zorlanmaktadır.

Kolberi bir tür güvencesiz yaşam olarak da tanımlanabilir. Ancak olaya sadece istihdam perspektifinden bakmak zor, çünkü siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal olarak her açıdan ötekileştirilmiş bir grubun üyeleri olarak Kolberlerin hayatlarının her yönünü etkiliyor. Kolberlerin çalışmaları ve kadın Kolberlerle yaşadıkları deneyimler, yaşamın maddi olanakları, şiddet ve siyasi dışlanma ile sınırlı bir bağlama yerleştirildiğinde ve siyasetin ölümü bağlamına atıfta bulunulduğunda, yasanın işte ve hayatta şiddete izin vermediği varsayımlarının gerçek dışı olduğu ortaya çıkıyor. Aslında yasa, şiddeti ve ölümü üreten mekanizmanın bir bileşenidir. İstikrarsız, güvencesiz işlerde çalışmak ve ücretli çalışmanın sağladığı pek çok avantajdan mahrum kalmak, şiddete başvurmanın bir yöntemidir. Tehlikeli işlerin sonuçları sadece işyeri ya da iş türüyle sınırlı kalmamakta, başta fiziksel ve ruhsal sağlık olmak üzere yaşamın tüm yönlerini, aile ve çevre halkını ve genel olarak sosyal yaşamın tüm yönlerini etkilemektedir. Sonuç olarak, güvencesiz çalışmanın en uç biçimlerinden biri olmasına rağmen Kolberi, Kolberlerin sosyal yaşamlarıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.

Kadın Kolberlerin yaşamları gözlemlendiğinde, cinsiyet kimlikleri, milliyetleri, dinleri ve sosyal sınıflarının onları nasıl sistem tarafından yaşamları önemsiz, ölümleri ise Judith Butler'ın deyimiyle 'yas tutulamaz' olarak görülen alt sınıf vatandaşlar safına ittiği görülüyor. "Resmi hukuk" kararıyla kısıtlanan hayatları, fırsatlara erişimleri sınırlandırılmış, hatta bu baskı ve ayrımcılık biçimleri nedeniyle yıkım, şiddet ve sefalete maruz kalarak hükümetler ve bazen de bizzat toplum tarafından tamamen terk edilmişlerdir. Butler, savaş halindeki vatandaşların hayatlarının, ölümleri yas tutmaya değer olanlar ve hayatları ve ölümleri önemsiz ve değersiz olanlar olarak kategorize edildiğini savunur:

"Bu savaş zamanlarında 'biz' kimiz sorusunu sormanın bir yolu, kimin hayatının değerli, kimin hayatının yas tutulur ve kimin hayatının yas tutulamaz olduğunu sormaktır. Savaşı, nüfusları yas tutulabilir ve tutulamaz olarak ikiye ayırmak olarak düşünebiliriz. Yası tutulamayan hayat, hiç yaşanmadığı için yası tutulamayan hayattır; yani hiçbir zaman bir hayat olarak sayılmamıştır. Dünyanın yas tutulabilir ve tutulamaz hayatlar olarak ikiye bölünmesini, belirli toplulukların hayatlarını savunmak ve onları diğerlerinin hayatlarına karşı korumak için -bu son hayatları almak anlamına gelse bile- savaş yürütenlerin bakış açısından görebiliriz."

Kürt kadın Kolberlerin ölümleri ve yaralanmaları, çektikleri acılar ve maruz kaldıkları baskılar, hayatları bu kadar yüksek düzeyde görünmezlik ve yokluğa maruz kalırken nasıl yas tutmaya değer olabilir? Bugün Rojhilat'ta birçok Kolber kadın ömür boyu sakat kalıyor, yaralanıyor, güçten düşürücü ve kronik hastalıklara yakalanıyor ve sonuç olarak işgücü piyasasının tamamen dışına itiliyor. Özellikle de ailenin geçimini sağlayan ana kişi oldukları durumlarda, aşırı yoksulluk içinde yaşamaya devam etmektedirler. Bu vakaların çoğunda, küçük çocukları da okuldan ayrılmak zorunda kalıyor ve Kolberi de dahil olmak üzere kol emeğine başvuruyor ve yoksulluk, acı, yaralanma ve erken ölüm döngüsü devam ediyor.

Kolberiler için devletler ya da en azından işgücü olarak temel haklarını koruyacak uluslararası mekanizmalar tarafından bir çözüm bulunmuş gibi görünmüyor. Aslında devletler, özellikle de İran, Kolberi'yi, yani Kürtleri yoksulluk içinde, kaynaklara ve eğitime erişimden yoksun bırakmayı, Kürtleri ve diğer azınlıkları baskı altına almanın başlıca araçlarından biri olarak kullanıyor.

Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Koffi Annan'ın sözleriyle, "Kalkınma için kadınların güçlendirilmesinden daha etkili bir araç yoktur" ve bu nedenle kadınların toplumlarında ikinci sınıf statüden daha düşük rollere sahip olmalarını sağlayarak tüm bir ulusu baskı altına almanın ve daha fazla boyun eğdirmenin daha iyi bir yolu olabilir mi?

*Çeviri: Jin Dergi ekibi

*Kaynak: https://nlka.net/eng/the-ungrievable-lives-of-kurdish-women-kolbers/


Etiketler : kadın kolberler, kolberlik,


...

Gordyaen Benyamin Jermayi