Kadıneki Yazı,

Akademilerle yerel demokrasiye


Deniz Hevi-25 Şub 2024

Yerel yönetimlerde akademik çalışmalar, kadın ve erkeğin ortak yönetimine ve uygulamasına dönük, iktidar zihniyetinden arındırılmış ve toplumla birlikte bir yönetim anlayışını kazandırmanın ve örgütlenmenin zeminini sağlamalıdır

Kapitalist sistemin düşünce yapıları olan cinsiyetçilik, milliyetçilik ve bilimcilik karşıtı olan demokratik toplum sisteminin inşasını geliştirmede öncelikle yapılması gereken zihin formatlarından kurtulmaktır. Kapitalist modernitenin kendini hegemon kılıp tek gerçek olarak dayatması, meşru kılması bütün muhalifleri etkisizleştirmede önemli rol oynamıştır.

Demokratik modernite, kapitalizmin sadece ekonomi politiğini değil, tüm sistematiğini ve yapısallığını eleştirir. Bilim, felsefe ve sanat artık hakikati açıklamanın alanları olmaktan çıkar. Tümüyle kapitalizmin hizmetinde sistemi meşrulaştırmaya, azami kârın sağlanmasında araçsal rolle sınırlandırılır.

Çağımız egemen mantığının kapitalist sisteme göre dizayn edildiğini iyi bilmek gerekir. Mevcut bilim ve akademi dünyası bu mantığın üretildiği mekânlardır. Günümüzün bilim akademileri, bilgi üretim mekânları iktidarın çıkarını amaç edinerek kapitalist iktidara eklemlenmenin ötesine geçememektedir.

Pozitivizm, ulus-devleti bilim ve sanatın somutlaşmış hali olarak yansıtmaya büyük özen gösterir. Kapitalist modernite bu yüzüyle en büyük yalanı dolaşıma sokmuş olur. Ne kadar olgusal, nesnel, bilimsel olduğunu ısrarla iddia eder. Muazzam büyüklükte bir akademik dünya inşa eder. Ve büyük bir toplumsal kaosa, doğanın ve yaşamın yıkımına yol açar.

Bu dönemde entelektüel çabaya gereklilik diğer dönemlerden daha fazladır. Özellikle olup bitenin eski bilimsel yapılarla anlaşılmak yerine yanlış anlaşılmasına yol açması, aydınlatıcı entelektüel çabanın değerini arttırmaktadır. İktidara bağlı bilim, felsefe ortamı çarpık göstermede, sahte paradigmalar sunmada son derece etkinleşir. Yanıltmayan, demokratik toplumun gelişimini amaç edinen projeler ve paradigmalar sunan bilim ve bilgi yapılanmalarına ve akademilere ihtiyaç arttıkça artar. Toplumsal mücadelelerin olmazsa olmazı entelektüel alanda kazanılmalıdır. Zihniyet devrimi gerçekleşmeden toplumsal kazanımlarda mümkün olamamaktadır. Kaos toplumundan çıkışın ve demokratik toplumun oluşum yolu bilim, sanat ve felsefeye dayalı zihniyet temellerini geliştirmekten geçer.

İlkokullardan üniversiteye kadar dayatılan resmi eğitimler öz ve biçim olarak bireye, topluma ve çevreye yabancılaşmış, iktidar ve hiyerarşi güdümlü insan oluşturmayı amaç edindiğinden, insanı ve toplumu tarihsel gerçekleriyle tanıştıran, anı özgür kılarak geleceğe taşıyan, yeni bir bilim ve sanat anlayışı, paradigması özümsenip yaşamsal kılınmalıdır.  Kapitalist modernitenin kriz içinde ki akademik dünyasına alternatif olarak örgütlenmek durumunda olan yeni bilimsel ve anlamsal dünya, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü toplumun vazgeçilmezidir. Bilimin ideolojik tekel olmaktan ve iktidar aracı olarak kullanılmaktan kurtulması ancak eşit, özgür ve demokratik toplum, yerel demokrasi inşası ve bunların iç içe yaşanmasıyla mümkün olabilecektir. Her eko-topluluk ancak kapitalist sistemi aşmış bir bilinç ve örgütlülük olarak inşa edildiğinde anlam kazanır. Kapitalizmi, endüstriyalizmi ve ulus-devletçiliği aşan bilinç, örgüt ve eylemsel irade oluşmadan eko-topluluklar ve yerel demokrasi oluşamaz.

Akademileşme için yeniden yapılanma şarttır. Grek-İyonya aydınlanmasında nasıl ki bağımsız bilim ve felsefe rol oynadıysa, Avrupa’da Rönesans, Reform ve Aydınlanma hareketleri nasıl bir toplumsal değişimde rol oynadıysa benzer zihinsel devrimlere mevcut krizden çıkışın ve demokratik toplumun inşası için günümüzde de ihtiyaç vardır.

Demokrasinin toplumsal kültüre dönüşebilmesi için demokrasi güçlerinin de eğitim ve akademileşme kurumlarının örgütlemeleri önem taşır. Kapitalist sistemin eğitim kurumlarında; yenilen yemekten içilen suya, giyilen giysiden elbiseden, izlenilen filmlere kadar her şeyde bir ideolojik yaklaşım vardır.  Her şey iktidar algısına göre ayarlanmıştır. Buna karşın demokratik modernist güçlerin inşa ettiği akademi kurumlarından geçen her bireyin toplumsal ilişkilerinde demokrasinin, eşitliğin, birlikte yaşamı oluşturma ve geliştirmenin ve özgürlüğün yaşam bulması önemlidir.

Kapitalist modernitede karşıtlık temel hakikatmiş gibi algılatılır. Kadın-erkek, özne-nesne, biz-öteki, beden-ruh, din-bilim, mitoloji-felsefe, ezen-ezilen vb. kurgulanan karşıtlıkların toplumsal hakikati geliştirmeyeceği, tersine tekelci iktidarı besleyeceği demokratik yerel yönetim akademilerinde yoğunca tartışılması gereken konuların başında gelmektedir. Bu karşıtlıklar ortak yaşama, kolektivizme izin vermezler. Toplumsal dokuyu ve birlikte yaşamı var etme durumunu ortadan kaldırmanın dışında bir yaklaşımı yoktur. Dolayısıyla yerel yönetimler akademisi, ortak yaşam perspektifini geliştirebilecek, kadın özgürlükçü düşünce sistemini toplumsal dokuya içselleştirmenin olanaklarını bulmanın, geliştirmenin arayışı içinde olmalıdır. Eğer yaşam özgürce yaşanmıyorsa bilincin de pek bir anlamı yoktur. Tüm toplumun özgürlükten yoksun kılındığı bir dünyada bilginin, bilimin, bilincin de bir değeri yoktur. Tüm toplumun özgürlükten yoksun kılındığı bir dünyada bilginin, bilimin, bilincin de değeri yoktur. Anlam gücünün oluşum zemini özgürlükten geçer. Kadının hakikati kadının tarihinde gizlidir. Öncelikle tarihsel gerçekliğini bilince çıkararak özgür zihniyet geliştirilebilir.

Akademiler toplumsal sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin geliştirildiği mekânlardır. Ekonomiden sağlığa, kültürden edebiyata, spordan ekolojiye kadar her alanda zihniyet çalışmalarını geliştirmek ve örgütlemek demokrasinin yaşamsallaşması anlamına gelir. Yerel yönetimler kapsamında ekoloji akademileri, inanç ve kültür akademileri, ekonomi akademileri ve toplumsal yaşamı ilgilendiren her konuda akademileşme çalışmasını geliştirmek yerel demokrasi kültürünün geliştirilmesinde oldukça etkili olacaktır. Akademileşme çalışmaları yerel yönetimlerin toplumla bağını en güçlü zeminlerde kuracakları mekânlardır aynı zamanda. Birlikte tartışmak ve karar süreçlerini köylerden şehirlere, genç, kadın, çocuk ve yaşlı toplumsal tüm yapıları katacak şekilde geliştirmek önemlidir. İyiye, güzele ve hakikate giden yol demokratik zihniyetle mümkündür.

Yerel yönetimlerde akademik çalışmalar, kadın ve erkeğin ortak yönetimine ve uygulamasına dönük, iktidar zihniyetinden arındırılmış ve toplumla birlikte bir yönetim anlayışını kazandırmanın ve örgütlenmenin zeminini sağlamalıdır. Özgür eşyaşam temelinde yaşamın her alanında demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü yaşamda ısrar ve uygulama gücünü oluşturacak bir zihniyet yapılanması demokratik toplumun inşasında önemli bir mihenk taşı olacaktır.


Etiketler : Bilimin eril dili, Kadın bilimi, Yerel yönetimler, Yerel Seçimler, Yerel Demokrasi, Akademiler,


...

Deniz Hevi